Previous back to Chaetodon vagabundus Next
08apo_island

Apo Island was just across the waters