Previous back to Chaetodon vagabundus Next
03mugshot

mugshot of the Chaetodon vagabundus was passed around to ensure there's no 'mistaken identity' spearing